Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności określa podstawy na jakich przetwarzane są przez nas dane osobowe, które od Ciebie gromadzimy lub które nam przekazujesz w związku z korzystaniem z naszego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://nietolerancjahistaminy.pl/formularz – zwana dalej Serwisem”).

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze działania dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je traktować.

Administratorem Twoich danych jest „Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, NIP 7640001360.

Z Administratorem możesz skontaktować się:

• pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@nietolerancjahistaminy.pl

• listownie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

W tej części polityki prywatności wyjaśnimy w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także wskażemy podstawy prawne, które uzasadniają to przetwarzanie.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a. Świadczenie usług w serwisie nietolerancjahistaminy.pl/formularz

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach w serwisie https://nietolerancjahistaminy.pl/formularz. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu usług świadczonych w ramach serwisu daopro.pl/probki).

• Działania marketingowe i polepszanie usług

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług w tym dopasowywanie treści do Twoich zainteresowań.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do zainteresowań użytkowników).

• Realizacja naszych obowiązków prawnych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora).

• Zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez nas oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. zapewnienie działania Serwisów oraz wysokiej jakości usług).

• Dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami

W przypadku ewentualnych roszczeń lub konieczności ochrony przed roszczeniami, możemy przetwarzać Twoje dane uzyskane za pośrednictwem Serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

• Odpowiadanie na zapytania zadane za pomocą wiadomości prywatnych lub email.

W zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. kontakt z osobami zainteresowanymi).

• Na potrzeby realizacji akcji promocyjnej, aktywacji kuponów lub kodów promocyjnych, przyznawania i wysyłania produktów, rozpatrywania reklamacji

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy o treści zawartej w regulaminie akcji promocyjnej, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Media społecznościowe

Oferujemy możliwość pozostawania z nami w kontakcie przez strony mediów społecznościowych (Facebook, Instagram).

Te serwisy społecznościowe same gromadzą dane osobowe, np. za pośrednictwem utworzonego tam profilu użytkownika lub za pomocą tzw. wtyczek społecznościowych, które są wdrażane na stronach internetowych osób trzecich.

Jeśli wyślecie Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem jednego z tych mediów społecznościowych, prześlemy je do odpowiedniego działu. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, należy zarejestrować się w tych usługach. W tym celu firmy korzystające z danego serwisu mogą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe. Nie mamy żadnego wpływu na rodzaj, zakres i przetwarzanie tych danych. Szczegóły znajdują się w zasadach ochrony danych osobowych i warunkach użytkowania poszczególnych dostawców.

Udostępnianie Twoich danych

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów lub praw innych użytkowników naszego serwisu, a także na Twoje żądanie lub kiedy jest to niezbędne do wykonania przez nas oferowanych usług.

Dostęp do Twoich danych mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzystamy w celu dostarczania usług (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach zawarliśmy z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące uprawnienia w stosunku do przetwarzanych przez nas danych:

Prawo do sprzeciwu

-Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (jak określono powyżej). Jeśli poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych na tej podstawie przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody, dla których przetwarzanie powinno być kontynuowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.


-Masz prawo wnieść również sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo dostępu


Masz prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a także różnych innych informacji związanych z wykorzystaniem z Twoich danych osobowych. Masz również prawo do dostępu do twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania

-Masz prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich niedokładnych lub nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, poprzez dostarczenie nam dodatkowego oświadczenia.

Prawo do ograniczenia

-Masz prawo ograniczyć nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby odpowiednie dane osobowe zostały usunięte; nie musimy już przetwarzać Twoich danych osobowych w uzgodnionych celach, ale chcesz zachować swoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jak określono powyżej), a Ty możesz:

– sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie; i
– żądać, aby przetwarzanie odpowiednich danych osobowych było ograniczone, dopóki nie zostanie ustalone czy nasz uzasadniony interes nadrzędny jest nadrzędny wobec Twojego uzasadnionego interesu.

Prawo do usunięcia

Masz prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących przyczyn: przetwarzanie nie jest już konieczne w związku z celami, dla których Twoje dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone; przetwarzanie naszych danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, następnie wycofałeś swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej, z której moglibyśmy skorzystać w celu przetwarzania Twoich danych osobowych; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z sekcją „prawo do sprzeciwu” w niniejszej polityce i nie mamy nadrzędnego uzasadnionego interesu w zakresie przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie jest wymagane w celu zachowania zgodności z prawem, któremu podlegamy.

W celu realizacji swoich uprawnień możesz skontaktować się z Administratorem korzystając z powyżej podanych danych kontaktowych Administratora.

W razie uznania, że naruszyliśmy przepisy z zakresu ochrony danych osobowych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług lub akcji promocyjnych oraz odpowiadania na zapytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia przez Ciebie udziału w naszych usługach lub akcjach brakiem możliwości obsługi Twojego zapytania.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimowane, w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości.

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzeniu przez nas roszczeń.


Twoje dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Pliki Cookies

Nasz Serwis stosuje pliki cookies. 

Środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczające dane.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji.

Twoje dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Często sprawdzaj, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany naszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana [06 stycznia 2023 r.].